ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEGINSELEN

1.1 De vzw Comité Animation Citadelle, gevestigd Route Merveilleuse 64, 5000 Namur, geregistreerd bij de ECB onder nummer 0422.088.768, hierna aangeduid als het Citadel Animatiecomité, exploiteert een website via citadelle.namur.be (hierna de ‘website’).

1.2 Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen (hierna de ‘gegevens’) zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder 'Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG' (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG); Richtlijn 2002/58/EG, gewijzigd door Richtlijn 2009/136/EG; en de ‘Wet met betrekking tot elektronische communicatie’ van 13 juni 2005, bij wet gewijzigd op 10 juli 2012.

1.3 We nodigen u uit om deze Privacyverklaring (hierna de ‘verklaring’) zorgvuldig te lezen en van de inhoud ervan kennis te nemen.

ARTIKEL 2: BEREIK VAN VERKLARING

2.1 Deze verklaring noemt de maatregelen die zijn toegepast in het kader van de exploitatie en het beheer van uw gegevens bij het gebruik van de website, evenals uw rechten als gebruiker.

2.2 Deze verklaring is van toepassing op alle diensten die door het Citadel Animatiecomité via de website worden aangeboden.

ARTIKEL 3: GEGEVENS DIE MOGELIJK WORDEN VERZAMELD

3.1 Wanneer u deze website bezoekt, kunnen we uw gegevens op verschillende manieren verzamelen:

3.1.1 Gegevens verstrekt door gebruikers.

We bewaren de gegevens die u op de website communiceert zodat we kunnen reageren.

3.1.2 Informatie verzameld via technologische hulpmiddelen.

Wanneer u op deze website surft, kunnen onze computersystemen passieve gegevens verzamelen zoals uw IP-adres of het type van uw browser. We gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek of de onderdelen van de website die u hebt bezocht.

3.2 Door onze website te bezoeken of door uw gegevens door te geven, gaat u akkoord met het verzamelen en verwerken van uw gegevens zoals beschreven in deze verklaring. Als u het verzamelen of verwerken van uw gegevens zoals beschreven in deze verklaring niet toestaat of niet kunt toestaan, gebruik de website dan niet.

3.3 U heeft het recht uw toestemming op elk moment in te trekken door contact op te nemen met het Citadel Animatiecomité, per post naar Route Merveilleuse 64, 5000 Namur of per e-mail aan dpo@citadelle.namur.be .

 ARTIKEL 4: DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

4.1 De gegevens die we verzamelen, worden gebruikt om de uitvoering en monitoring van uw verzoeken en de daaruit voortvloeiende diensten te verwerken. Ze dienen ook om de service die we u bieden te verbeteren door ons te informeren over uw interesses met betrekking tot het functioneren, de kwaliteit en de ondersteuning van onze diensten.

4.2 Zonder formeel verzoek uwerzijds zullen we deze gegevens niet gebruiken om u onze nieuwsbrieven, commerciële of promotionele aanbiedingen te sturen.

4.3 Mogelijk zullen we deze gegevens ook gebruiken voor onderzoek dat ten doel heeft onze service te verbeteren.

4.4 We kunnen ertoe worden verplicht uw gegevens bekend te maken indien zulks nodig is om (a) te voldoen aan relevante wetten of een gerechtelijk bevel, of (b) onze rechten of die van gebruikers te beschermen en de website veilig te stellen.

4.5 Behalve in de gevallen die in dit artikel worden beschreven, geven we geen toestemming tot verkoop of overdracht van gegevens aan derden zonder uw instemming.

ARTIKEL 5: RECHT VAN BEZWAAR

5.1 Om u af te melden voor onze nieuwsbrieven, kunt u klikken op de afmeldlink (unsubscribe) onderaan elk van onze nieuwsbrieven.

 ARTIKEL 6: RECHT OP INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

6.1 U hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van de u betreffende gegevens in overeenstemming met artikelen 15, 16, 17 en 18 van de AVG.

6.2. U kunt deze rechten uitoefenen door een brief te sturen naar het hoofdkantoor van het Citadel Animatiecomité of een e-mail aan dpo@citadelle.namur.be .

6.3 Voordat we op een verzoek reageren, kunnen we u vragen uzelf te identificeren.

 ARTIKEL 7: RECHT OP OVERDRACHT

7.1. U hebt ook het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan het Citadel Animatiecomité heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar en interoperabel formaat te verkrijgen en die aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden. Het Citadel Animatiecomité zal de gegevensoverdracht mogelijk maken in een interoperabel formaat.

 ARTIKEL 8: COOKIES

8.1 Cookies zijn gegevens die vanuit uw browser naar uw terminal worden gestuurd wanneer u de website bezoekt en die een uniek identificatienummer (IP-adres) bevatten. Cookies vereenvoudigen de toegang tot de website en de navigatie, en verhogen de snelheid en efficiëntie ervan. Ze kunnen tevens worden gebruikt om de website te individualiseren op basis van uw persoonlijke voorkeuren. Cookies maken het ook mogelijk het gebruik van de website te analyseren.

8.2. Het Citadel Animatiecomité informeert u over de soorten cookies die op de website worden gebruikt:

• Analytics cookies (Google Analytics, Facebook).

In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot elektronische communicatie, verzamelen deze cookies geen informatie waarmee de internetgebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Aangezien deze cookies uitsluitend zijn ingesteld op technische functionaliteit is geen uitdrukkelijke toestemming van gebruiker van de website nodig.

8.3. In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot elektronische communicatie is uw toestemming niet nodig wanneer de installatie van een cookie uitsluitend dient om communicatie langs elektronische weg toe te staan ​​of te vergemakkelijken, of strikt noodzakelijk is voor het aanbieden van een online service waarvoor het verzoek van u is uitgegaan (sessiecookies).

8.4. U kunt de installatie van technische cookies uitschakelen door de onderstaande procedures te volgen, afhankelijk van uw browsersoftware:

Internet Explorer 

Mozilla Firefox 

Google Chrome 

Safari 

8.6. Het Citadel Animatiecomité informeert u dat het uitschakelen van cookies de optimale navigatie en de functionaliteit van de website kan beïnvloeden.

8.7. U hebt altijd de mogelijkheid eerder geaccepteerde cookies te verwijderen. Als u cookies verwijdert, worden ook de door deze cookies beheerde instellingen of voorkeuren verwijderd.

ARTIKEL 9: VEILIGHEID

Om de bescherming van de verzamelde gegevens te garanderen, hebben we een programma geïmplementeerd om de informatie in onze systemen te beveiligen. Bovendien bevatten onze computersystemen gegevensversleuteling en een softwarebeveiligingsprogramma.

ARTIKEL 10: BEWAREN VAN GEGEVENS

Nadat u uw registratie waardoor u op de hoogte werd gehouden van onze activiteiten heeft geannuleerd, zal het Citadel Animatiecomité uw gegevens niet bewaren om weer contact met u op te nemen. Als u onze informatie wenst te ontvangen, kunt u een verzoek per e-mail sturen aan info@citadelle.namur.be.

ARTIKEL 11: KLACHTRECHT

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0) 2274 48 00 • Fax: +32 (0) 2274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be